Nasza firma
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży Klimatyzacji, Wentylacji i Ochrony Środowiska. Nasze motto "Przez zaangażowanie w pracy świadczymy usługi najwyższej jakości"
Klimatyzacja
Nowoczesne rozwiązania uwzględniające minimalizację kosztów związanych z uzyskaniem komfortu cieplnego.
Wentylacja
Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu projektowana i wykonywana przez Eko-Ekspert instalacja wentylacji gwarantuje optymalizację kosztów i funkcjonalne rozwiązanie.
Ochrona środowiska
Naturalne Środowisko i jego ochrona to nasza pasja. Jesteśmy dumni, że możemy łączyć ją z działalnością naszej firmy.

Kontakt

Eko-Ekspert Katowice

EKO-EKSPERT S.C.
Andrzej i Marek Włodarczyk
40-749 Katowice,
ul. Goetla 8b

NIP 634-10-05-668

 

 

tel. kom. +48 664 787 760

tel. 32 353 80 76 (-78)

tel./fax  32 353 80 75


biuro@eko-ekspert.com.pl

 

https://www.facebook.com/eko.ekspert.sc


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

EKO-EKSPERT S.C. 
Andrzej i Marek Włodarczyk 
40-749 Katowice, 
ul. Goetla 8b

NIP 634-10-05-668

 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@eko-ekspert.com.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.eko-ekspert.com.pl, pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 

.        a)  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pana/Pani zgody

 

.        b)  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń.

 

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, o ilezostała udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, księgowych, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym i podmiotom świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, bądź na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wojciech Kuszyk Przezorny Ubezpieczony, w takim przypadku pełniącego rolę Procesora.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lubograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 • Pomimo sprzeciwu Wojciech Kuszyk Przezorny Ubezpieczony jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wojciech Kuszyk Przezorny Ubezpieczony.
 • Przysługuje Pani/Pana prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Wojciech Kuszyk Przezorny Ubezpieczony wobec decyzji opierających się na zautomatyzowanych procesach przetwarzania, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z Wojciech Kuszyk Przezorny Ubezpieczony.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcówznajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.


Aktualności
2018-11-01
Centrum sportowe ReShape Zabrze
Nasza innowacyjna i autorska instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjna i grzewcza doskonale spisuje się w nowoczesnym centrum sportowym w Zabrzu.
2015-12-30
Zakończyliśmy montaż instalacji w Muzeum Wilanowskim - zapraszamy do galerii
2017-03-03
Rozpoczęliśmy wykonywanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w najnowocześniejszym obiekcie sportowym na Śląsku!